Privacy PolicyHrinFlow gcv respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan HrinFlow gcv kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met HrinFlow gcv worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

 1. Privacy policy

Deze Privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die HrinFlow gcv van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van HrinFlow gcv, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy policy van toepassing is op de door HrinFlow gcv verwerkte persoonsgegevens.

HrinFlow gcv behoudt zich het recht voor om deze Privacy policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de websites van HrinFlow gcv terugvinden www.hrinflow.be en www.upteamizer.eu.

 1. Persoonsgegevens in het bezit van HrinFlow gcv

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door HrinFlow gcv verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan HrinFlow gcv verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met HrinFlow gcv, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de HrinFlow gcv producten, (mobiele) websites, apps, webshops, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van HrinFlow gcv, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u HrinFlow gcv toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

HrinFlow gcv kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van HrinFlow gcv, openbare bronnen, sociale media, … Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op HrinFlow gcv.

Op de HrinFlow gcv websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door HrinFlow gcv en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. HrinFlow gcv raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan HrinFlow gcv of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan HrinFlow gcv (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 1. Verwerking van de persoonsgegevens door HrinFlow gcv

Persoonsgegevens worden door HrinFlow gcv voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
 • Helpdesk
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van HrinFlow gcv;
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan HrinFlow gcv uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal HrinFlow gcv steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • De naleving van de op HrinFlow gcv van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.
 •  

 1. Delen van de persoonsgegevens door HrinFlow gcv

HrinFlow gcv kan de persoonsgegevens delen met partners, leveranciers of andere aangestelden van HrinFlow gcv wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat HrinFlow gcv uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. HrinFlow gcv zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 7 van deze Privacy policy).

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 1. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die HrinFlow gcv van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de HrinFlow gcv dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met HrinFlow gcv via de contactgegevens zoals voorzien in artikel 7.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 1. Veiligheidsbeleid van HrinFlow gcv

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt HrinFlow gcv alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

HrinFlow gcv zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van HrinFlow gcv met betrekking tot deze gegevens en met de missie van HrinFlow gcv om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7.   Contactgegevens

HrinFlow gcv   
Rozenpark 14  
B-8510 Rollegem        
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0664.793.260  
E-mail: info@hrinflow.be         
Telefoon: 32(0)472.078496

About us

Upteamizer was founded in 2021 by HRinFlow, and is the ultimate result of a strong partnership with The Talentbox.

By joining forces, HRinFlow and The Talentbox have created a streamlined HR-solution that brings together their years of experience in Human Resources and the development & implementation of talent management tools.

HRinFlow’s expertise in small and midsized companies along with The Talentbox’s specialised knowledge of major organisations make Upteamizer a powerful solution ideal for businesses of all sizes and needs.

Our approach

We strive to provide clients with a unique approach that is completely different from our competitors. Our hallmark traits are efficiency, pragmatism, and simplicity—all while being mindful of the client’s needs and timeline. We offer unmatched levels of service, flexibility and speed every step of the way, also after the go-live.

Forget long-winded meetings and endless analysis – with immediate results you get to see clear, tangible improvements in no time at the best possible price!

BEST VIEWED ON LARGE SCREEN

For the best possible reading experience, we suggest you to visit this page on a PC or tablet.