Algemene voorwaardenDe website en de applicatie:

www.upteamizer.eu en –upteamizer.metrilio.com

(hierna het “Platform“)

is een initiatief van:

HrinFlow gcv   
Rozenpark 14  
B-8510 Rollegem        
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0664.793.260        
E-mail: info@upteamizer.eu   
Telefoon: 32(0)472.078496

(hierna “wij” of “Upteamizer” of de “HrinFlow gcv” of “de Verkoper”)I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna de “Gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen door ons aangepast worden indien het Platform en zijn functionaliteiten of inhoud wijzigen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.


2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

HrinFlow gcv zal zich naar best vermogen inspannen om het Platform ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden. Wij hebben te allen tijde het recht om het Platform en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. 

Wij kunnen eveneens de toegang en/of het gebruik van het Platform eenzijdig stopzetten, het gebruik te beperken of de toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen in de situaties zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. HrinFlow gcv zal de Gebruiker hiervan informeren. 

HrinFlow gcv heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van HrinFlow gcv in deze is uitgesloten.

HrinFlow gcv zal zich inspannen om eventuele fouten in de software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

b. Inhoud

De inhoud van het Platform is met de grootste zorg samengesteld. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

HrinFlow gcv kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan HrinFlow gcv niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie. De Gebruiker aanvaardt dat het Platform niet specifiek voor de behoeften van de Gebruiker is gecreëerd. Bijgevolg aanvaardt de Gebruiker dat we geen garantie geven en geen verantwoordelijkheid op ons nemen met betrekking tot het vermogen van het Platform om aan de specifieke behoeften van de Gebruiker te beantwoorden.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. HrinFlow gcv is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid. Dit zal steeds gebeuren via de door HrinFlow gcv verstrekte toegangsprocedures.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen/rechtspersonen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna “Mijn account“), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.


De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar “Mijn account”.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens, paswoorden,… die nodig zijn om toegang te krijgen tot de diensten van het Platform en dienen zorgvuldig om te springen met deze inloggegevens. HrInFlow gcv mag ervan uitgaan dat de Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of kan vermoeden dat de inloggegevens niet langer geheim zijn of dat er sprake is van misbruik van de diensten van het Platform, dient de Gebruiker onmiddellijk het wachtwoord te wijzigen en HrinFlow gcv onverwijld in kennis van te stellen. Verder heeft de Gebruiker de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het periodiek veranderen van zijn inloggegevens.

HrinFlow gcv behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in “Mijn account” te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal zo snel als mogelijk nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, effectief zijn.

Met de uitschrijving wordt geen einde gesteld aan de door de Gebruiker aangekochte diensten en producten op het Platform. Hiertoe kan enkel een einde worden gesteld zoals voorzien in artikel 3 en 5 van de Algemene verkoopsvoorwaarden. 

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden bewaard in overeenstemming met de Privacy Policy dat beschikbaar is op het Platform.


3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen HrinFlow gcv en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

HrinFlow gcv heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden. De aanwezigheid van dergelijke links of hyperlinks houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege HrinFlow gcv in. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die websites en voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van de aanwezigheid van een link of hyperlink naar of de inhoud van de websites of van het feit dat de Gebruiker afgaat op het bestaan of de vermeende volledigheid of juistheid van die websites.


4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van HrinFlow gcv of HrinFlow gcv heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken, producten en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HrinFlow gcv, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.


5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door HrinFlow gcv.        
 
HrinFlow gcv verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Policy dat beschikbaar is op het Platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar HrinFlow gcv haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Overige bepalingen

HrinFlow gcv behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt HrinFlow gcv zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. HrinFlow gcv behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van HrinFlow gcv niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De aansprakelijkheid van HrinFlow gcv is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Hrinflow is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, niet beschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. HrinFlow gcv is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker, noch is HrinFlow aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Gebruiker of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.


II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen (de rechtsverhouding) de Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd) en HrinFlow gcv in geval van de aankoop in licentie van producten of diensten aangeboden op het Platform. 

De Algemene Verkoopvoorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien zij bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van HrinFlow gcv.

HrinFlow gcv behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen.

Een kopie van de Algemene Verkoopvoorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd en gedownload op het Platform onder de rubriek “Algemene Voorwaarden”.


2. Licentieverlening product of diensten

HrinFlow gcv verleent tegen betaling van de prijs, een tijdelijk, niet-exclusieve en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het product of diensten (hierna “Licentie” genoemd) aangeboden op het Platform.

 Er worden geen andere rechten verleend.

De terbeschikingstelling van het product of diensten mag enkel plaatsvinden met het oog op het intern gebruik van het product of diensten door de Klant binnen zijn Onderneming en enkel personen die binnen de Onderneming van de Klant (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis, inclusief Derde Leveranciers) werkzaam zijn kunnen als Eindgebruiker worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de Klant verkregen Licenties. Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van HrinFlow gcv.

Geen enkele Klant of Eindgebruiker zal op welke manier dan ook toegang krijgen of trachten te krijgen tot enig deel of onderdeel van het product of diensten waarvoor hij geen machtiging heeft of die niet tot het eigen product of de eigen diensten behoren. HrinFlow gcv zal hier onverwijld van in kennis gesteld worden indien de Klant of Eindgebruiker dergelijke toegang heeft of vermoed deze te hebben.

De Licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van HrinFlow gcv. De Klant is verantwoordelijk voor de toegangscontrole tot de Licentie.


3. Prijs – duur

De beschikbare Licenties op producten en diensten en toepasselijke tarieven voor deze Licenties variëren naargelang de door de Klant gekozen formule. Deze zijn steeds beperkt in de tijd en zijn geldig tot de beëindiging ervan.

De aangeboden formules en aangerekende tarieven worden meegedeeld op het Platform.

Bij een jaarlijks abonnement is bij een eerste aankoop van een Licentie een gratis proefperiode voorzien van een maand. Het jaarabonnement begint dus pas te lopen na afloop van de eerste maand.

Behoudens andersluidend beding, worden de abonnementen afgesloten voor de duur van 1 maand of 1 jaar in functie van de gekozen formule. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor navolgende periodes van, telkens van dezelfde duur als de initieel overeengekomen periode, behoudens schriftelijke opzegging of opzegging via de speciale pagina in “Mijn account”, ten minste 15 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode (met uitzondering van de proefperiode die tot de laatste dag kan opgezegd worden).

De Klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele (schriftelijke) opzegging door HrinFlow gcv of de Klant.

HrinFLow gcv behoudt zich het recht voor zijn prijzen tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen door ze online te publiceren.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele configuratie- en leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de aankoop door de Klant.

Het totale bedrag van de aankoop (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de configuratie- en leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de aankoop.

Bij de beëindiging van de Licentie vervalt ook de toegang tot de door de Klant of eender welke Eindgebruiker ingebrachte gegevens, behalve indien het product of dienst voorziet deze gegevens gedurende 1 maand na de beëindiging onder de vorm van read only te consulteren en desgewenst af te drukken.

Indien een Licentie wordt toegekend aan een welbepaalde groep Eindgebruikers (bv. een vennootschap, een associatie, etc.), dan beschikken de leden daarvan slechts over een gebruiksrecht zolang zij deel uitmaken van deze groep. Bij splitsing of ontbinding van de groep, waarbij vroegere leden elk afzonderlijk verder het product de diensten, of een onderdeel ervan, wensen te gebruiken, kan de bestaande Licentie aan één van hen worden overgedragen, mits schriftelijk akkoord van HrinFlow gcv, en dienen de andere leden een nieuwe Licentie te bekomen.

Indien een van de volgende situaties zich voordoen, behoudt HrinFlow gcv zich het recht voor om de Licentieovereenkomst met de Klant hetzij eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder ingebrekestelling en zonder enige opzeggingstermijn, hetzij in onderling overleg met de Klant aan te passen waarbij partijen zich ertoe verbinden te goeder trouw de onderhavige voorwaarden te heronderhandelen zodat zij hetzelfde economisch resultaat bereiken als de initiële overeenkomst, zonder dat HrinFlow gcv in het ene of het andere geval tot enige schadevergoeding kan gehouden worden:

  1. Indien een belangrijke wijziging plaatsvindt in de juridische structuur of de economische, sociale of financiële toestand bij de Klant (bv. wezenlijke wijzigingen in de statuten, belangrijke veranderingen in de spreiding van de aandelen, overeenkomsten inzake de leiding, het onderschrijven van een kredietopening voor meer dan 50 miljoen EUR, van hypotheken, fusie, opslorping, overname, splitsing, etc.) die een ernstige invloed heeft of kan hebben op de toepassing van onderhavige voorwaarden.
  2. Indien de Klant tijdens de duur van de Licentieovereenkomst het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord, stopzetting van betalingen of protest of indien zij insolvabel wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt.
  3. Indien er een belangrijke wijziging plaatsvindt in het bestuur, de aandeelhouders of de controle van de onderneming van de Klant, die een ernstige invloed heeft of kan hebben op de toepassing van onderhavige voorwaarden.

De Klant verbindt zich ertoe HrinFlow gcv in te lichten over alle wezenlijke juridische, economische en sociale veranderingen die de structuur van de Onderneming zouden kunnen beïnvloeden.

Ook na beëindiging van de Licentie blijven onderhavige Algemene voorwaarden van toepassing op de nog in het bezit van de Klant zijnde producten of diensten.


4. Online bestellen

De Klant doet de aankoop van de Licentie via het Platform met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn aankoop van de Licentie te valideren, moet de Klant deze Algemene Voorwaarden zonder enig voorbehoud aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met HrinFlow gcv kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen, de betalingswijze valideren en alle noodzakelijke gegevens verstrekken die nodig zijn om het Platform en de aangekochte Licentie te activeren.


5. Eigendom – betaling en bevestiging

Het product of de diensten worden aan de Klant in licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik onder de bepalingen van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. HrInflow gcv behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant door onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden verleend zijn. 

Het product of de diensten en alle intellectuele eigendomsrechten daarin blijven de eigendom van HrinFlow gcv en/of haar licentiegevers.

De gegevens die de Klant door gebruik van het product of de diensten zelf inbrengt, blijven eigendom van de Klant mits naleving van de bepalingen inzake duur en beëindiging van de Licentie.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de aankoop van de Licentie met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert HrinFlow gcv dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de aankoop van de Licentie en de betaling van de in het kader van de aankoop van de Licentie verschuldigde bedragen.

HrinFlow gcv heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.      


In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt HrinFlow gcv zich het recht voor om de aankoop van de Licentie en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

HrinFlow gcv behoudt zich tevens het recht voor om de aankoop van de Licentie te weigeren van een Klant die een eerdere aankoop niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop van de Licentie met betaling, zal HrinFlow gcv de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur.

In geval van onbeschikbaarheid van een product of dienst, zal HrinFlow gcv de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de aankoop van de Licentie op dit product of dienst te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de aankoop vast en definitief blijft.

Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden kan HrinFlow gcv van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de aankoop overgaan, onverminderd het recht om de geleverde producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.


6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en HrinFlow gcv kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van HrinFlow gcv onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.


7. Garanties

HrinFlow gcv garandeert de conformiteit van de producten of diensten in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

8. Facturatie

Tenzij anders vermeld bij de validatie of op de factuur zijn alle aankopen vooraf aan de levering van de aankoop van de Licentie betaalbaar. Indien met de klant bijzondere betalingsvoorwaarden werden overeengekomen, maar hij ophoudt deze na te leven, worden de facturen na kennisgeving aan de klant bij ontvangst betaalbaar.


In geval van niet-betaling binnen deze periode, of binnen de periode zoals vermeld bij de validatie of op de factuur, worden  van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling achterstallige interesten aangerekend pro rata van verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. 

Bovendien is HrinFlow gcv gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna ‘herinneringskosten’ genoemd) aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van HrinFlow gcv te voldoen, kan HrinFlow gcv de uitvoering van haar overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

9. Levering

HrinFlow gcv zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de aankopen op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van HrinFlow gcv geen resultaatsverbintenis. HrinFlow gcv behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van aankopen worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald, zonder interest of andere vergoeding.

10. Klachten

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken HrinFlow gcv en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 15 kalenderdagen na de levering van de aankopen, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 15 kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. 

Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van HrinFlow gcv indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. 

De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door HrinFlow gcv, zonder dat HrinFlow gcv daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

11. Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door HrinFlow gcv is de aansprakelijkheid van HrinFlow gcv beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. HrinFlow gcv is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. 

HrinFlow gcv is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden door de klant, noch is HrinFlow gcv aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van HrinFlow gcv wordt weerhouden, is HrinFlow gcv er enkel toe gehouden de aankoop te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs (de prijs ‘pro-rata temporis’ jaarprijs ingeval van een abonnementsgebonden aankoop) terug te betalen.

12. Annulering

Elke annulering van de aankoop door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door HrinFlow gcv te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de aankoop.


13. Contactgegevens

HrinFlow gcv   
Rozenpark 14  
B-8510 Rollegem        
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0664.793.260  
E-mail: info@upteamizer.eu   
Telefoon: 32(0)472.078496


14. Gegevensbescherming

De gegevens die de Klant door gebruik van het product of van de dienst zelf inbrengt (hierna de “Content” genoemd”), blijven eigendom van de Klant mits naleving van de bepalingen inzake duur en beëindiging van de Licentie.

Als de Content Persoonsgegevens bevat, dan is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking en HrinFlow gcv de verwerker zoals bedoeld in de AVG en in de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

HrinFlow gcv zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op instructie van de Klant en enkel met als doel om deze aan de Klant ter beschikking te stellen via het product of de diensten. De Klant blijft te alle tijde eigenaar van de Persoonsgegevens en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van deze Persoonsgegevens. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant waarborgt dat hij de Persoonsgegevens zal opslaan, verwerken en bewaren in overeenstemming met deze regelgeving.

HrinFlow gcv verbindt zich ertoe nooit kennis te nemen van de Persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie (hierna de “Gegevens” genoemd) die door de Klant worden ingebracht, tenzij na akkoord van de Klant of Derde Leverancier of indien dit om technische redenen absoluut noodzakelijk is, tenzij HrinFlow gcv op grond van een wet, een verordening of een gerechtelijk bevel hiertoe verplicht wordt.

HrinFlow gcv verbindt zich er tevens toe de Content waarvan zij in die omstandigheden kennis zou hebben gekregen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtname en eerbiediging van het beroepsgeheim van haar Klanten.

HrinFlow gcv zal de Content enkel ter beschikking stellen aan de Klant via het product of de diensten en deze niet doorgeven aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de Klant, behalve voor het opslaan, hosten of beveiligen ervan door een derde, voor het onderhoud van het product of de diensten door een derde, in geval van de overdracht van de rechten op het product of de diensten aan en derde of in geval van een overname door/van of fusie met HrinFlow gcv. In het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en HrinFlow gcv zullen de door de Klant verstrekte Gegevens uitsluitend verwerkt worden door HrinFlow gcv en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. HrinFlow gcv zal de Gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerken en/of opslaan zonder de Klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.

De door de Klant verstrekte Gegevens betreffende haarzelf worden opgenomen in het bestand van HrinFlow gcv. Deze Gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door HrinFlow gcv aangeboden producten of diensten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en HrinFlow gcv. De Klant  heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze Gegevens voor informatie- of promotiecampagnes. De contactgegevens van de Klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de Gegevens voor deze doeleinden niet doorgegeven worden. De Klant heeft te alle tijden het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming zal geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid van de doorgave van de Persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

HrinFlow gcv zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van Persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek en in de mate van wat commercieel mogelijk is Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De Klant kan steeds om inzage in en verbetering van de Persoonsgegevens die HrinFlow gcv van de Klant verwerkt vragen. De Klant heeft tevens recht op wissing, beperking van de verwerking of overdracht van zijn Gegevens. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de Klant, in welk geval HrinFlow gcv het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek.

De Klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de door hem ingebrachte Content via de ter beschikkingen zijnde standaardrapporten te exporteren. De Content blijven bewaard gedurende de duurtijd van 3 maanden na de beëindiging van de Licentie. Bij het einde van de Licentie kan de Klant binnen voormelde periode van 3 maanden een éénmalige export van de opgeslagen Content vragen op een door HrinFlow gcv te bepalen drager. HrinFlow gcv zal hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

Artikel 15: Content

Indien de Klant Content oplaadt in, invoert in of linkt met een product of de diensten, geldt ook het volgende:

  1. HrinFlow gcv zal zich inspannen om de Content te allen tijde beschikbaar te stellen van de Klant. De Content kan echter tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Klant, bijvoorbeeld ingeval van overmacht, wanneer HrinFlow gcv een tijdelijke onderbreking (ongeacht de duur) van de beschikbaarheid nodig acht (zoals voor onderhoudswerken, veiligheidswerken, om organisatorische redenen, enz.) of wanneer HrinFlow gcv genoodzaakt is tot een tijdelijke onderbreking (ongeacht de duur) van de beschikbaarheid (zoals in geval van storingen of defecten aan haar IT-systemen). HrinFlow gcv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke tijdelijke onbeschikbaarheden, ook niet als deze niet op voorhand aan de Klant aangekondigd geweest zijn. HrinFlow gcv maakt regelmatig een back-up van de Content, maar kan niet garanderen dat ernooit een verlies van de Content zal plaatsvinden.
  2. HrinFlow gcv heeft en neemt geen kennis van de inhoud van de Content. De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem Content. De Klant zal geen documenten opladen die (1) de veiligheid en integriteit van de infrastructuur, website, IT-systemen en dienstverlening van HrinFlow gcv of derden in het gedrang kunnen brengen of die een virus, spyware, Trojaans paard, malware en dergelijke bevatten, of (2) schadelijk, obsceen, discriminatoir, racistisch, beledigend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig zijn, zoals een schending van enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van HrinFlow gcv of derden. De Klant zal dergelijke Content verwijderen binnen één werkdag na het eerste verzoek daartoe vanwege HrinFlow gcv.
  3. De Klant garandeert dat hij gerechtigd is om de Content in het product of dienst op te laden en dat de Content en het opladen ervan in het product of dienst geen schending uitmaakt van enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van HrinFlow gcv of derden.
  4. Als een derde een aanspraak of vordering instelt tegen HrinFlow gcv in verband met een beweerde inbreuk door of in verband met de Content op de rechten van die derde, zal de Klant op zijn kosten en op HrinFlow gcvs eerste verzoek alle informatie en bijstand verlenen (zoals het vrijwillig tussenkomen in een gerechtelijke procedure) om HrinFlow gcv in staat te stellen zich te verdedigen, en zal de Klant HrinFlow gcv vergoeden voor enige vergoedingen (inclusief kosten van advocaten en deskundigen), kosten of boetes die HrinFlow gcv moet betalen of enige schade die HrinFlow gcv lijdt in verband met een dergelijke aanspraak of vordering.


16. Overmacht

Indien HrinFlow gcv geheel of gedeeltelijk verhinderd is de aankoop uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft HrinFlow gcv het recht om de uitvoering van de aankoop geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. HrinFlow gcv zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door HrinFlow gcv verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


17. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

HrinFlow gcv behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.


18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van HrinFlow gcv.

About us

Upteamizer was founded in 2021 by HRinFlow, and is the ultimate result of a strong partnership with The Talentbox.

By joining forces, HRinFlow and The Talentbox have created a streamlined HR-solution that brings together their years of experience in Human Resources and the development & implementation of talent management tools.

HRinFlow’s expertise in small and midsized companies along with The Talentbox’s specialised knowledge of major organisations make Upteamizer a powerful solution ideal for businesses of all sizes and needs.

Our approach

We strive to provide clients with a unique approach that is completely different from our competitors. Our hallmark traits are efficiency, pragmatism, and simplicity—all while being mindful of the client’s needs and timeline. We offer unmatched levels of service, flexibility and speed every step of the way, also after the go-live.

Forget long-winded meetings and endless analysis – with immediate results you get to see clear, tangible improvements in no time at the best possible price!

BEST VIEWED ON LARGE SCREEN

For the best possible reading experience, we suggest you to visit this page on a PC or tablet.